Beantwoording deelvragen

1. Hoe verschillen de standpunten? Waarom (niet)?

Bij de standpunten baseer ik me vooral op de ideologische-programmatorische component, omdat dit betrekking heeft op de politieke inhoud. Volgens de respondenten heeft DWARS op nationaal niveau een uitgebreid programma en heeft DWARS op vrijwel ieder standpunt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks een mening. Op lokaal niveau ligt dit net wat anders. DWARS GroenLinkse Jongeren Brabant schrijven op hun website dat het doel is om gezellige dingen te doen, gelijkgestemde mensen te ontmoeten en in te zetten voor de Brabantse samenleving. De focus ligt dus op activiteiten. DWARS richt zich daarbij op zaken zoals openbaar vervoer en horeca. Hierbij kunnen ze bijeenkomsten organiseren in samenwerking met andere democratische en socialistische jongerenpartijen. Op lokaal niveau is er weinig afstemming over politieke inhoud tussen DWARS Brabant en lokale GroenLinks afdelingen. Dit komt mede doordat er 62 gemeentes in Brabant zijn en de capaciteit van DWARS Brabant niet groot genoeg is om betrokken te zijn bij al deze gemeentes.

Wel kan DWARS Brabant op een manier met initiatieven komen om bij de algemene ledenvergadering van GroenLinks lokaal programmapunten toe te voegen. Dit gaat via een omweg, want dit gaat alleen als je al lid van van GroenLinks op lokaal niveau. Als je alleen lid bent van DWARS kan dit niet. Dubbellidmaatschap wordt door DWARS gepromoot op de website, onder andere door het financieel voordeliger te maken.

2. Hoe verschillen de actiepunten? Waarom (niet)?

Ook de actiepunten betreffen vooral zaken die op jongeren betrekking hebben, zoals openbaar vervoer en horeca. Actiepunten vloeien voort uit de standpunten en verschillen niet significant. Dit is niet relevant om op in te gaan omdat dit in de eerste deelvraag is beantwoord.

3. Hoe is de communicatie en samenwerking tussen deze twee organisaties?

Er zijn veel soorten van contact en communicatie tussen beide organisaties op lokaal en nationaal niveau. Deze uiten zich door alle componenten, op zowel formeel als informele wijze. Voorbeelden van concreet contact zijn: DWARS Brabant kan de raadsfractie leren kennen, afspreken met het partijbestuur, raadsleden uitnodigen als spreker bij activiteiten, de gemeenteraad bezoeken en partijbijeenkomsten bezoek. Dit zijn informele contacten en niet formeel vastgelegd. Hiernaast kan DWARS Brabant over een actueel thema met een lokale GroenLinkse afdeling activiteiten organiseren, zoals debatten, bijeenkomsten, maar ook activiteiten zoals meehelpen met een campagneactiviteit van GL lokaal of flyeren.

Financieel kan een GroenLinks afdeling geld geven aan DWARS Brabant, maar hiertoe zijn ze niet verplicht. Een deel van het budget komt van DWARS nationaal, want uit art. 5 van Statuten DWARS blijkt dat de vereniging haar eigen financiële middelen regelt. Soms regelt een lokale afdeling een raadszaal voor DWARS Brabant voor een activiteit, maar ook dit is niet formeel vastgelegd. Wel is het zo dat DWARS landelijk klassen organiseert voor gemeenteraadskandidaten een ondersteuning biedt aan gekozen gemeenteraadsleden. Hierbij is dus sprake van dubbellidmaatschap, want je kan niet gemeenteraadslid worden zonder je te verbinden aan een politieke partij. Als je op de kieslijst komt moet je lid zijn/worden van GroenLinks, anders kom je niet hoog op de lijst. Over doorstromen zijn geen formele afspraken of structuren. Het verloopt vaak natuurlijk dat mensen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad als ze een aantal jaren actief zijn bij DWARS. Dit kan komen doordat jongeren in DWARS groeien in hun politieke rol. Dit heeft te maken met het rekruteringscomponent van DWARS: het is een organisatie die jongeren voorbereid en vormt voor eventueel later politiek werk. Het is mogelijk voor DWARS Brabant om moties of voorstellen in te dienen voor het programma van GL lokaal, maar formele invloed tussen DWARS Brabant en GroenLinks lokaal is er niet. Het is een vereiste dat je, voor dergelijke voorstellen, al lid moet zijn van GroenLinks.

Dit is makkelijk te verklaren: DWARS Brabant is een jongerenorganisatie, geen politieke partij. Hierom hoeft DWARS Brabant geen verantwoording af te leggen aan kiezers. Vanuit dit opzicht is het belangrijk dat alle invloed gaat via de bestaande kanalen, dat wil zeggen via de politieke partijen. Uiteindelijk worden zij beoordeeld op de politieke inhoud. Vanuit dit inzicht valt te verklaren dat DWARS Brabant een meer radicale organisatie kan zijn: zij hoeven immers geen verantwoording aan lokale kiezers af te leggen. Wel aan DWARS nationaal, want, volgens Art. 15 lid 5 van het Huishoudelijk Reglement van DWARS: Een afdelingsbestuur is in hun uitingen gebonden aan het beginselen politiek programma van DWARS. Politieke inhoud is dus sterker verbonden met DWARS nationaal dan GroenLinks lokaal. Door de formele contacten van DWARS nationaal met GroenLinks nationaal vindt wel meer directe invloed plaats, bijvoorbeeld door met moties te komen voor het nationale partijprogramma. DWARS Brabant aan de andere kant werkt dus niet veel op detailniveau. Dit kan ook een andere, meer praktische oorzaak hebben: DWARS Brabant een relatieve kleine organisatie met heel veel verschillende gemeenten. Door een beperkte capaciteit van DWARS Brabant is minder lokale betrokkenheid dan soms gewenst. Dit heeft ook te maken met verschillende opvattingen over de aard van DWARS Brabant: is het voor de plezier en lering van jongeren (rekrutering), of is het belangrijk dat er ook politiek impact is? Dit zijn keuzes die lokaal gemaakt moeten worden. Afhankelijk van de keuzes kan je aanbevelingen maken voor de lokale organisaties om banden te versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *